گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجتمع تجاری اداری برق و الکترونیک سبحان